مدیرسایت

مدیرسایت

با همکاری تیمی از متخصصین استاندارد ISIRI 3075که مربوط به استاندارد معادل مفتول مس میباشد در مرکز تحقیقات اداره استاندارد ایران به تصویب رسید. شایان ذکر است جناب آقای مهندس مهدی سوزنیان مدیر کنترل کیفیت این شرکت افتخارهمکاری با این تیم را داشته اند .

برچسب‌ها