نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

نوآوری و بهبود با هدف نهادینه کردن رهبری در سازمان

نظام پیشنهادات یکی از روشهای مؤثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان می باشد. این نظام نقش استمرار نوآوری و بهبود را با هدف نهادینه کردن رهبری در سازمان و برقراری ارتباط پائین ترین سطح سازمان با بالاترین سطح آن را ایفا نموده و از طریق آن می توان به یافته های ذهنی و اندیشه انسانی در حل مسایل و ایجاد سؤالات جدید و راه حلهای بهینه در راستای فرهنگ تغییر و بهسازی مستمر سازمان دست یافت.شرکت دنیای مس کاشان ضمن قدردانی از شما مراجعه کننده محترم، اعلام میدارد پیشنهادهای ارزشمند دریافتی توسط کارگروههای تخصصی و کمیته راهبری نظام پیشنهادها، را بررسی و جهت اجرا به واحد مربوطه ابلاغ مینماید. از پیشنهاد دهندگان برتر مطابق با شاخص های ارزشیابی پیشنهادها، به نحو شایسته ای تقدیرخواهد شد.