معرفی محصولات

انواع هاديهاي مسي بدون پوشش و با پوشش قلع (درمقاطع مختلف) و سيم مسي ترولي

مفتول مسی کاتدی الکترولیتی

مفتول مس كاتدي الكتروليتي (ETP) محصول فرايند ريخته گري پيوسته پراپرزي (حاصل فرايند ريخته گري و نورد گرم)

مفتول مسی کاتدی الکترولیتی

مفتول بدون اكسيژن

مفتول مس بدون اكسيژن (OF) محصول فرايند ريخته گري پيوسته اتوكمپو (بدون عمليات نورد)

مفتول بدون اكسيژن

مفتول مسي بدون اكسيژن

مفتول مس بدون اكسيژن محتوي نقره محصول فرايند ريخته گري پيوسته اتوكمپو (بدون عمليات نورد)

مفتول مسي بدون اكسيژن

هادي هاي تابيده شده سخت

هاديهاي گرد تابيده شده برای سيستم هاي انتقال قدرت هوايي و سيستم هاي كششي الكتريكي هوايي

هادي هاي تابيده شده سخت

هاديهاي تابيده شده نرم

هاديهاي مسي چند رشته (براي مصرف در كابلهاي برق و كابلهاي انعطاف پذير)

هاديهاي تابيده شده نرم

سیم ارت

هاديهاي مسي چند رشته (براي مصرف در كابلهاي برق و كابلهاي انعطاف پذير)

سیم ارت

سیم مسی ترولی

هادی مسی بالاسری در صنایع ریلی

سیم مسی ترولی

سيم مسي نرم

سيم مسي آنيل شده يا نرم (سيم آنيل شده گرد براي مصارف الكتريكي)

سيم مسي نرم

سيم مسي سخت

سيم مسي سخت (سيم صلب كشيده شده براي مصارف الكتريكي)

سيم مسي سخت

سيم مسي چند رشته

هاديهاي مسي چند رشته (براي مصرف در تابنده ها و بافنده ها)

سيم مسي چند رشته

سيم مسي قلع اندود

سيم مسي پوشانده شده با قلع با استفاده از روش الكتروليز (براي مصارف الكتريكي)

سيم مسي قلع اندود

سيم سودرونيك

سيم مسي آنيل شده يا نرم (مخصوص استفاده در ماشين هاي جوش)

سيم سودرونيك

مفتول مسی کاتدی الکترولیتی

مفتول بدون اكسيژن

مفتول مسي بدون اكسيژن

هادي هاي تابيده شده سخت