آخرین اخبار شرکت

آخرین اخبار و اطلاعیه های شرکت دنیای مس 

منتخر هستیم اعلام نماییم پس از ﺗﺪوﯾﻦ 4 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهي 3075 ISIRI، ﻣﺠﺪدا ﺷﺮﮐﺖ دﻧﯿﺎي ﻣﺲ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻧﻄﺒﺎق ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ISIRI 16012 و ISIRI 22108 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻮق و ﻧﺘﯿﺠﻪي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻤﯿﺰيﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﻃﺮف ﻣﻮﺳﺴﻪي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان گردید.